K-1 JAPAN GP
( Vote form ) Tournament Winner?

Musashi    323    41.25 %
Keijiro Maeda    44    5.62 %
Mitsugu Noda    11    1.40 %
Takumi Sato    65    8.30 %
Ewerton Teixeira    262    33.46 %
Hiraku Hori    19    2.43 %
Yusuke Fujimoto    32    4.09 %
Tsuyoshi Nakasako    27    3.45 %
* Total votes: 783